Syllabus


Adult Grading Requirements up to Shodan


Each grade includes all prior grade levels.  
Although not indicted in the table below, bunkai knowledge of all kata is a requirement at all levels.


GRADEBELTTOSHUJUTSU
(empty hands)
EMONOJUTSU
(weapons)


8th Kyu


Yellow

    8 Taijutsu kihon
    • Naihanchin Shodan

    • Bo kihon
    • Shuji no Kon Sho
 
7th Kyu

Orange 
    • Rohai Shodan
    Sanchin
    • 10 Bo basic kumite
    • 15 Bo continuous kumite
 
6th Kyu
 
Green
    • Pinan Nidan
    • Pinan Shodan
    • Sai kihon
    • Tsukenshitahaku no Sai
 
5th Kyu

Blue 
    • Pinan Sandan
    • Pinan Yondan
    • 9 Sai basic kumite
    • Shuji no Kon Dai
 
4th Kyu

Purple 
    • Pinan Godan
    • Kushanku Dai
    • Tonfa kihon
    • Hamahiga no Tonfa

3rd Kyu 
 
Brown
    • Naihanchin Nidan
    • Passai Dai
    • 10 Tonfa basic kumite
    • Sai renzoku kumite
 
2nd Kyu
 
Brown
    • Naihanchin Sandan
    Jion
    • Nunchaku kihon
    • Nunchaku Renshugata Sho  
 

1st Kyu
 

Black
    • 10 Taijutsu basic escapes
    • 
Kushanku Sho
    • Passai Sho
    Geksai Ichi
    • 12 Nunchaku basic kumite
    Chatanyara no Sai
    • Tonfa renzoku kumite
    • Kama kihon


 
1st DanBlack 
    • 10 Taijutsu basic locks
    • 
Jitte
    • Chinto
    • Geksai Ni
    • Tozan no Nichogama
    • 10 Kama basic kumite
    • Bo Shuji comprehensive kumite
    • Sai comprehensive kumite
Kata


ToshujutsuShuri

Pinan Nidan
Pinan Shodan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Naihanchin Shodan


Naihanchin Nidan
Naihanchin Sandan 
Kushanku Dai
Kushanku Sho
Passai Dai
Passai Sho

Chinto
Shiho Kushanku
Seisan
Useishi
 


 Tomari

Jitte
Jiin
Jion
Wanshu


Chinte 
Rohai Shodan
Rohai Nidan
Rohai Sandan
 
 Naha 

Sanchin
Tensho
Seienchin
Seisan


Saifa
Seipai
Shisochin

Sanseiru
Karurunfa
SuparinpeiAragaki 

Niseishi
Sochin
Unsu

  


Other kata include:

Matsumura Passai 
 Tawata no Passai  Sakuma no Passai  Shoto no Passai Dai  Shoto no Passai Sho  Koshiki no Passai  Kyan no Passai
Ishimine no Passai  Oyatomari no Passai  Motobu no Passai  Matsumura (Tomari) no Passai
Chatanyara no Kushanku  Uehara no Koshokun Chibana no Koshokun   Shiho Kushanku
Matsumura no Rohai  Motobu Naihanchin  Kyan Chinto  Matsumura Seisan
Taisabaki 1/2/3  Taikyoku 1/2/3
Wankan  Seiryu  Shinpa  Ananko  Wansu  Seiru
Uechi no Seisan  Oshiro no Seisan


Emonojutsu

 
Shuji no Kon Sho
Shuji no Kon Dai
Shuji no Kon Koshiki
Sakugawa no Kon Sho
Sakugawa no Kon Chu
Sakugawa no Kon Dai
Soeishi no Kon Sho
Soeishi no Kon Dai

 
Sueyoshi no Kon
Urasoe no Kon
Sesoko no Kon
Kongo no Kon
Shirotaru no Kon Sho
Shirotaru no Kon Dai
Chatanyara no Kon
Yonekawa no Kon

Tukenbo
Shoun no Kon
Chinenshichanaka no Kon
Tsukensunakake no Kon
Sanjakubo
Kyushakubo
    


Sai
 
Tsukenshitahaku no Sai
Hamahiga no Sai
Chatanyara no Sai

 
Jigen no Sai
Tawata no Sai
Hamagoten Yaka no Sai

 
Hantaguwa no Sai
Kojo no Sai
    
 

Hamahiga no Tonfa 

 
Yaraguwa no Tonfa
 
    

Nunchaku
 
Nunchaku Renshugata Sho

 
Nunchaku Renshugata Dai
 
Sanbon Nunchaku no Kata
    

 Kama

Tozan no Nichogama
 
 
Kanigawa no Nichogama Sho


Kanigawa no Nichogama Dai

    
 
Tekko
 
Maezato no Tekko

  
    
 
 
Kanigawa no Tinbe

  
    
 
Surujin
 
Tansurujin no Kata

 
Nagasurujin no Kata
 

Comments