Items of Interest

Kihon

Calgary Chito-ryu Karate  Sai Kihon  (Nov 4, 2011)
RKAGB Sai Dantai Tsukai Kata (Aug 3, 2009)


Budokai Kokoro  Shuji no Kon Sho  (Apr 29, 2012)
Shinken Taira  Shuji no Kon Sho  (Nov 3, 2009) 
Julian Mead  Shuji no Kon Sho  (Jul 18, 2008)
Julian Mead  Shuji no Kon Dai  (Feb 25, 2012) 
Toshio Okabayashi  Shuji no Kon Dai  (Mar 21, 2007) 
Julian Mead  Sakugawa no Kon Sho  (Sep 21, 2009)
Julian Mead  Sakugawa no Kon Dai  (Jul 31, 2011) 

Shinken Taira  Tsukenshitahaku no Sai  (Apr 16, 2010)
Masaru Shingai  Hamahiga no Sai  Performed at Atsuta Jingu, May 2005 (Jul 28, 2006)

Shinken Taira  Hamahiga no Tonfa  (Sep 27, 2009) 

Masaharu Okawa  Nunchaku Renshugata Sho  Performed at Atsuta Jingu, May 2005 (Jul 28, 2006) 

Masaru Shingai  Tozan no Nichogama  Performed at Atsuta Jingu, May 2005 (Jul 28, 2006)


RKHSK Holland Bo Ju Kumite (Sep 14, 2012) 
RKAGB Bo Jugo Kumite  (Jan 2, 2011) 
Comments